Ohutuskaart Tartu Terminal

Eraklient / Meist / Ohutuskaart Tartu Terminal

AUSTATUD NAABRID!

AS Terminal (aadress Kärkna küla, Tartu vald, 60513, Tartu maakond) soovib Teid teavitada oma tegevusega seotud võimalikest ohtudest ning tegevusjuhistest kui olete sattunud meie ettevõttest tuleneva hädaolukorra ohualasse.

AS Terminal on A-kategooria suurõnnetusohuga ettevõte ja me kinnitame, et oleme esitanud kõik „Kemikaaliseaduse“ alusel nõutavad dokumendid ning omame Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt väljastatud käitamisluba ohtliku kemikaali käitlemiseks (nr OKK-30-11).a. Meie ettevõtte ohtlikkus seisneb suurtes kogustes vedelkütuste (bensiin ja diislikütus) ladustamises.

Oleme andnud endast parima, et viia ettevõtte riskid miinimumi, kuid siiski on teoreetiliselt võimalik, et juhtuvad järgmised õnnetused:

1) Vedelkütuse avariiline väljavool;
2) Tulekahju;
3) Keeva vedeliku paisuva aurupilve plahvatus (BLEVE) bensiinitsisterni sattumisel tulle.

Lisaks käitlusega kaasnevatele põhjustele võivad teatud tingimustel õnnetuse vallandada ka loodusnähtused, kuritahtlik tegevus või suurõnnetus raudteel.
Hädaolukorra tagajärjed sõltuvad hädaolukorra konkreetsest väljundist (plahvatus, tulekahju, reostus jne), mis on omakorda seotud produktide (bensiin või diislikütus) omadustega.

Oht tervisele: Mõlema produkti aurud ärritavad silmi ja hingamisteid. Pikaajaline või korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust ja ärritust, peavalu, iiveldust ja teisi üldmürgistuse nähte.
Tule- ja plahvatusoht: õlemad produktid kujutavad endast tule- ja plahvatusohtu. Produktide aurud on võimelised moodustama tule- ja plahvatusohtlikke segusid.
Oht keskkonnale: Mõlemad produktid on ohtlikud keskkonnale ja veeorganismidele.

Diislikütuse ja bensiini ohupiktogrammid


Ettevõtte riskianalüüsi alusel on halvima sündmuse tekke võimalus ebatõenäoline, kuid realiseerumise korral võib mõju ulatuda 391 meetri kaugusele (vt. joonis nr. 1).
Seetõttu otsustas ettevõtte juhtkond võtta kasutusele ohualasse jäävate ettevõtete ja elanike hoiatamiseks häiresireeni.

HÄIRESIGNAALIDE TÄHENDUSED

ÜLDHÄIRESIGNAAL

60 sekundi jooksul tõusev ja langev heli, mida korratakse vähemalt kolm korda 30 sekundilise pausi järel.
Tähendus: AS Terminalis on ohuolukord.

OHU LÕPP

Ühtlane heli pikkusega 60 sekundit. Signaali edastatakse üks kord.
Tähendus: ohuolukord on lõppenud.

TEST

Ühtlane pidev heli pikkusega 7 sekundit.
Tähendus: toimub hoiatussüsteemi korraline kontroll, mis kohustuslikke tegevusi kaasa ei too.
Sireeni kontroll toimub iga kvartali esimesel esmaspäeval kella 11 ja 12 vahel.

KÄITUMISJUHISED ÜLDHÄIRESIGNAALI KUULMISEL:
1. Väljas viibides liigu ohualast kaugemale ja tee seda risti tuule suunaga;
2. Varju kinniste uste ja akendega ruumi, et kaitsta end mürgise suitsu eest;
3. Sulge korralikult kõik uksed ja aknad, samuti ventilatsioon ja tuulutusavad;
4. Autos olles sulge aknad ja uksed, lülita välja auto ventilatsioon;
5. Teavita tekkinud ohuolukorrast lähedal asuvaid inimesi;
6. Võimalusel abista hätta sattunud inimesi;
7. Järgida õnnetuse korral kõiki päästeasutuse antavaid juhised;
8. Jälgida massiteabevahendeid;
9. Häirekeskuse lühinumbrile 112 helista vaid tõsise vajaduse korral, et mitte takistada tegelike abivajajate hädaabikõnesid.

Ettevõtte töötajaskond on koolitatud käituma ohu korral vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile (HOLP). AS Terminal teeb aktiivselt koostööd Päästeametiga (https://www.rescue.ee/et/ettevottevaeline-haedaolukorra-lahendamise-plaan), tagamaks suurõnnetuse korral vajalik tegutsemine vähendamaks suurõnnetuse tagajärgi. Infoleht uuendatakse ja jagatakse iga kolme aasta tagant või vastavalt vajadusele sagedamini. Infoleht on kättesaadav ka meie kodulehel.

TUTVU ETTEVÕTTE LÄHIÜMBRUSE JOONISEGA NING VAATA, KAS VIIBID VÕIMALIKUS OHUALAS

Ohualasse jäävate hoonete ja kinnistute loetelu:

1Otsapõllu
2Väike-Pihlaka
3Ojaperve
4Ojaääre
5Tamme
6Kase
7Klaose
8Reinu
9Annuse
10Värsi
11Siimu
12Väike-Siimu
13Tiigi
14Kuuri
15Jõesaare
16Kakskärkna
17Kolmkärkna
18Võibki
19Torni
20AS Ikodor
21Kütte
22AS Tref
23OÜ Flexoil

TÄIENDAVAT INFOT TARTU TERMINALI VIIMASTE JÄRELEVALVETOIMINGUTE KOHTA SAAB JÄRGMISTEL KONTAKTIDEL

Voldiku Koostajad:
AS Terminal

Joonis nr. 1: Raudtee estakaadil toimunud BLEVE puhul tekkiva ohuala tinglik ulatus (soojuskiirguse mõju). Mõõtkava 1:3691. Keskpunkti koordinaadid:
X: 6483171,7; Y:654965,6

Uuendatud: 03.08.2022