Andmekaitse­tingimused

Eraklient / Andmekaitse­tingimused

Isikuandmete töötlemise põhimõtted ning andmekaitse­tingimused

Kehtivad alates 17.03.2023

Käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted ning andmekitsetingimused kirjeldavad põhimõtteid, mille alusel Terminal töötleb isikuandmeid vastutava andmetöötlejana, määrates töötlemise eesmärgi ja vahendid.

Terminal hõlmab järgmisi gruppi kuuluvaid ettevõtteid:

  • AS Terminal, registrikood 10171518, asukoht Kärkna, Tartu vald, Tartumaa 60513;
  • Electric Terminal OÜ, registrikood 16347533, asukoht Kärkna, Tartu vald, Tartumaa 60513.

Terminal järgib isikuandmete töötlemisel kohaldatavaid andmekaitseseadusi, rahvusvahelisi andmekaitset käsitlevaid õigusakte ning andmekaitseasutuste juhiseid ja soovitusi.

Isikuandmeteks on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta (nt: nimi, telefoninumber, postiaadress, e-posti aadress ja päringu-, tagasiside-, e-kirja saates tekkivad andmed; turvakaamerate salvestised).

Terminali eesmärk on isikuandmete töötlemisel alati järgida järgmisi andmekaitsepõhimõtteid

Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus

Isikuandmeid tuleb kasutada viisil, mis on andmesubjekti seisukohast seaduslik, õiglane ja läbipaistev.

Eesmärgi piirang

Isikuandmeid tuleb koguda täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei tohi hiljem töödelda viisil, mis on vastuolus töötlemise algse eesmärgiga.

Võimalikult väheste andmete kogumine

Isikuandmed peavad olema asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt.

Õigsus

Töödeldavad isikuandmed peavad olema kehtivad, õiged ja ajakohastatud.

Säilitamise piirang

Isikuandmeid võib säilitada ainult seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi täitmiseks.

Autentsus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus

Isikuandmeid tuleb töödelda viisil, mis tagab andmete asjakohase turvalisuse, sh kaitseb ebaseadusliku või loata töötlemise eest ning juhusliku hävitamise, kaotamise või kahjustumise eest (andmeturve).

Isikuandmed saab Terminal kas klientidelt (või potentsiaalsetelt klientidelt) ja töötajatelt (või tööle kandideerijatelt) endilt, avalikest allikatest või koostööpartneritelt (nt krediidikontrolli teenuse pakkujatelt) või tehniliste vahendite kaudu (turvakaamerad, veebisaidi küpsisetehnoloogia jms).

Isikuandmetega puutuvad kokku ainult need Terminali töötajad, kellele see on vajalik oma tööülesannete täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel kasutatakse ka volitatud töötlejaid, kellega sõlmitavate lepingute kaudu tagatakse, et isikuandmeid töödeldakse eesmärgipäraselt ja kooskõlas andmekaitse nõuetega.

Terminali klientide isikuandmeid töötleme selleks, et täita oma lepingulisi kohustusi.

Õigustatud huvi alusel töötleb Terminal isikuandmeid järgmistel juhtudel: vara ning töötajate ja klientide turvalisuse kaitseks, õigusrikkumiste või kahju vältimiseks, IT-süsteemide või maksete turvalisuse suurendamise eesmärkidel, äritegevuse arendamiseks ja uute teenuste väljatöötamiseks (tehakse andmeanalüüse, turu-uuringuid, viiakse läbi kliendiküsitlusi jne), äritegevuse riskide haldamiseks, nõuete esitamiseks ning teatud juhtudel otseturustuse eesmärkidel (potentsiaalsete klientide isikuandmed).

Kliendi eraldi antud nõusoleku alusel võib Terminal otseturustuse korras edastada turunduslikke teadaandeid (uudiskiri, kampaaniapakkumised, loosimised, rahulolu küsitlused vms) telefoni, e-posti, SMS-i ja teiste e-kanalite teel. Kliendil on õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta, samuti keelduda reklaamist ja pakkumistest, saates vastava teate e-postile turundus@terminaloil.ee. Info reklaamist ja pakkumistest loobumise võimaluse kohta on ka elektrooniliselt edastatud pakkumise või reklaami juures.

Isikuandmete automatiseeritud töötlemist, st profileerimist ja andmete modelleerimist, kasutab Terminal selleks, et otsustada kliendile krediidi andmist, pakkuda kliendi eelistustele vastavaid teenuseid, määrata teenuste hindu või täita turunduslikke eesmärke. Automaatse otsustamise puhul kasutatakse otsuste tegemiseks neid andmeid, mis Terminalil kliendi kohta on, kui konkreetse teenuse tingimuste juures ei ole märgitud teisiti. Kliendil on õigus edastada oma arvamus ning vaidlustada automaatsed otsused, saates vastava teate e-postile info@terminaloil.ee.

Terminal puutub kokku ka tema enda töötajate, tööle kandideerijate ja teatud juhtudel muude isikute (nt koostööpartnerite) füüsilisest isikust esindajate isikuandmetega, aga ka nende isikute andmetega, kes pöörduvad Terminali poole kliendiks saamiseks, kuid mingil põhjusel kliendiks ei saa. Sellisel juhul kohalduvad käesolevad tingimused sellisel määral, mis on asjakohane (nt kohaldab Terminal nendele andmetele samasuguseid turvanõudeid, säilitamise nõudeid ja tähtaegu ning ei kasuta neid andmeid mingil muul eesmärgil, kui ainult (töö)lepinguliste suhete täitmiseks ja vastavalt vastava isiku enda soovile ja nõusolekule isikuga suhtlemiseks (nt kirjale vastamiseks). Täiendavalt on Terminalil õigus neid andmeid kasutada enda õiguste kaitseks (nt kohtuvaidluses vastava isikuga) või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Andmeid võidakse kolmandatele isikutele edastada kliendiga sõlmitud lepingu täitmisel ja sellega seotud isikutele; maksevõimet hindavatele ühingutele nendega sõlmitud lepingute alusel kliendi maksevõime hindamiseks; riigiasutustele või muudele isikutele õigusaktides ettenähtud juhtudel.

Isikul on õigus:

  • saada teavet, kas Terminal töötleb tema isikuandmeid, ning kui jah, siis õigus saada enda isikuandmetest koopia ja nõuda oma isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Enda isikuandmetega tutvumiseks tuleb kliendil saata allkirjastatud või digiallkirjastatud taotlus Terminali kontaktandmetel. Kliendi õigust oma isikuandmetega tutvuda võib olla piiratud õigusaktidega, teiste isikute õigustega oma privaatsusele ning Terminali õigustega (näiteks ärisaladuse kaitse);
  • võtta tagasi Terminalile enda isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek. Nõusoleku tagasivõtmisel ei töödelda enam kliendi isikuandmeid eesmärgil, mida tehti kliendi nõusoleku alusel;
  • esitada vastuväiteid tema isikuandmete töötlemisele, kui Terminal töötleb neid andmeid enda õigustatud huvi alusel. Sellisel juhul ei ole Terminalil õigust kliendi isikuandmeid enam edasi töödelda, välja arvatud juhul, kui Terminali huvid kaaluvad üles kliendi õiguste võimaliku riive;
  • nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui see toimub õigusvastaselt, st Terminalil puudub õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
  • nõuda oma isikuandmete kustutamist, näiteks kui Terminalil puudub õigus selliseid andmeid töödelda või töötleb andmeid kliendi nõusoleku alusel ning klient võtab oma nõusoleku tagasi. Kustutamist ei saa nõuda, kui Terminalil on õigus või kohustus isikuandmeid töödelda (näiteks juriidilise kohustuse täitmiseks, lepingu täitmiseks, enda õigustatud huvi teostamiseks);
  • nõuda enda isikuandmete töötlemise piiramist, näiteks ajal, mil Terminal hindab, kas kliendil on õigus oma isikuandmete kustutamisele;
  • saada tema poolt esitatud ja nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks töödeldavad isikuandmed elektroonilisel kujul.
  • oma õiguste rikkumise korral igal ajal pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee; info@aki.ee; Tatari 39, Tallinn 10134) poole.

Küsimuste korral isikuandmete töötlemise kohta saatke e-kiri: info@terminaloil.ee.

PDF dokumendina