Andmekaitsetingimused

Eraklient / Andmekaitsetingimused

AS Tartu Terminal (edaspidi Terminal) kui vastutav töötleja järgib isikuandmete töötlemisel alltoodud põhimõtteid. Põhimõtteid võidakse igal ajal muuta ja täiendada.

Isikuandmetega puutuvad kokku ainult need Terminali töötajad, kellele see on vajalik oma tööülesannete täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel kasutatakse ka volitatud töötlejaid, kellega sõlmitavate lepingute kaudu tagatakse, et isikuandmeid töödeldakse eesmärgipäraselt ja kooskõlas andmekaitse nõuetega. Terminaliga saab ühendust võtta kodulehel www.terminaloil.ee näidatud kontaktandmetel.

Isikuandmetena käsitletakse igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Terminal saab neid andmeid peamiselt isikutelt endilt (näiteks lepingu sõlmimise ja täitmise käigus), kolmandatelt isikutelt (näiteks avalikest registritest andmete kontrollimiseks ja krediidi andmise otsustamiseks, samuti maksevõimet hindavatelt ühingutelt) ja tehniliste vahendite kaudu (näiteks Terminali vara kaitseks seatud turvakaamerate vaatevälja sattudes või veebilehte kasutades). Järgnevalt nimetatakse kõiki neid isikuid klientideks.

Kliendid, kes kasutavad Terminali teenuseid (eelkõige tanklates, aga ka veebilehe vahendusel), aktsepteerivad sellega ühtlasi oma isikuandmete töötlemist Terminali poolt. Isikuandmeid säilitatakse, kuni see on eesmärgipäraselt vajalik, või seadustes nõutava aja jooksul; Terminali õigustatud huvi korral kuni võimalike nõuete aegumiseni.

Kliendi isikut otseselt tuvastada võimaldavaid andmeid (nagu nimi, isikukood, sünniaeg, andmed isikut tõendava dokumendi kohta) kasutatakse isiku tuvastamiseks näiteks kliendikaardi taotlemisel ja krediidi taotlemisel.

Kliendi kontaktandmed (telefon, e-post, aadress) on vajalikud suhtlemiseks nii lepingu ettevalmistamisel kui täitmisel. Kliendile sooduspakkumiste jms kohta info edastamiseks (turunduseks) küsitakse kliendilt eraldi nõusolek, millest klient saab loobuda igal ajal ja talle sobival viisil.

Kliendi maksevõimet puudutavad andmed on vajalikud krediidi andmise otsustamiseks. Terminal küsib maksevõimet hindavatelt ühingutelt vaid infot krediiti taotleva kliendi maksehäirete olemasolu või puudumise kohta. Kliendil on õigus tema maksehäire tõttu krediidi andmisest keelduva otsuse saamisel korraldada väärate andmete parandamine maksehäire kohta infot andnud ühingus. Samuti on kliendil õigus Terminalile maksehäiret selgitada, misjärel Terminal otsustab krediidi andmise üle uuesti, või pakkuda Terminalile sobivat tagatist. Krediidi andmiseks andmete saamine toimub Terminali õigustatud huvi alusel. Terminalil ei ole ühelgi juhul kohustust krediiti anda.

Terminal saab andmeid ka äripartneritelt ja riigiasutustelt oma tegevuse käigus vajalike kohustuste täitmisel ning on nõude korral kohustatud riigiasutustele ka andmeid edastama.

Oma õigustatud huvi alusel töötleb Terminal isikuandmeid seoses õiguslike nõuetega, nende tõendamisega ja kaitsmisega kohtus või kohtuväliselt ning võlgade menetlemisel; samuti andmekaitse huvides ning turvakaamerate kasutamisel oma vara ja klientide ja töötajate kaitseks.
Andmeid võidakse kolmandatele isikutele edastada kliendiga sõlmitud lepingu täitmisel ja sellega seotud isikutele, samuti maksevõimet hindavatele ühingutele nendega sõlmitud lepingute alusel kliendi maksevõime hindamiseks.

Klient võib taotleda Terminalilt juurdepääsu end puudutavatele isikuandmetele ning nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele, samuti paluda isikuandmete ülekandmist.

Kliendil on õigus:

  • saada teavet, kas Terminal töötleb tema isikuandmeid, ning kui jah, siis õigus saada enda isikuandmetest koopia ja nõuda oma isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Enda isikuandmetega tutvumiseks tuleb kliendil saata allkirjastatud või digiallkirjastatud taotlus Terminali kontaktandmetel. Kliendi õigust oma isikuandmetega tutvuda võib olla piiratud õigusaktidega, teiste isikute õigustega oma privaatsusele ning Terminali õigustega (näiteks ärisaladuse kaitse);
  • võtta tagasi Terminalile enda isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek. Nõusoleku tagasivõtmisel ei töödelda enam kliendi isikuandmeid eesmärgil, mida tehti kliendi nõusoleku alusel;
  • esitada vastuväiteid tema isikuandmete töötlemisele, kui Terminal töötleb neid andmeid enda õigustatud huvi alusel. Sellisel juhul ei ole Terminalil õigust kliendi isikuandmeid enam edasi töödelda, välja arvatud juhul, kui Terminali huvid kaaluvad üles kliendi õiguste võimaliku riive;
  • nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui see toimub õigusvastaselt, st Terminalil puudub õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
  • nõuda oma isikuandmete kustutamist, näiteks kui Terminalil puudub õigus selliseid andmeid töödelda või töötleb andmeid kliendi nõusoleku alusel ning klient võtab oma nõusoleku tagasi. Kustutamist ei saa nõuda, kui Terminalil on õigus või kohustus isikuandmeid töödelda (näiteks juriidilise kohustuse täitmiseks, lepingu täitmiseks, enda õigustatud huvi teostamiseks);
  • nõuda enda isikuandmete töötlemise piiramist, näiteks ajal, mil Terminal hindab, kas kliendil on õigus oma isikuandmete kustutamisele;
  • saada tema poolt esitatud ja nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks töödeldavad isikuandmed elektroonilisel kujul ja tehnilise võimaluse korral edastada need andmed teisele teenusepakkujale.

Terminal vastab kliendi nõudele tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul nõude saamise päevast. Kui enne nõudele vastamist on vaja paluda täpsustusi või selgitada välja asjaolusid, võib Terminal vastamise tähtaega pikendada, teavitades sellest eelnevalt klienti.

Kliendil on igal ajal õigus oma õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

PDF dokumendina