Keskkonnapoliitika

Eraklient / Meist / Keskkonnapoliitika

AS Terminal kuulub A kategooria riskigrupiga ettevõtete hulka ja kannab oma tegevuses olulist keskkonnavastutust. AS Terminali keskkonnapoliitika eesmärgiks on tagada ettevõtte stabiilne ja säästev areng. Keskkonnakaitse on integreeritud ettevõtte majandustegevusse ning kuulub võrdväärse ning lahutamatu osana ettevõtte juhtimissüsteemi.

Keskkonnajuhtimise põhimõtted ja suunad määratakse ära firma keskkonnapoliitikaga, mille on heaks kiitnud ning kinnitanud ettevõtte juhatus. AS Terminal on oma keskkonnapoliitika väljatöötamisel arvestanud ISO 14001 standardiga määratud nõudeid.

Keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks AS Terminal kohustub:

  • täitma kõiki kehtivaid Eesti vabariigi õigusakte ning õiguslikke norme
  • vastutama oma tegevusega kaasnevate keskkonnakahjude eest
  • rakendama meetmeid vältimaks ja vähendamaks keskkonna saastumist ning saastumise ohtu
  • hindama oma tegevusega tulenevaid mõjusid keskkonnale ning arvestama neid ettevõtte juhtimisel
  • uute tehnoloogiate ja seadmete kasutusele võtmisel arvestama nende mõjuga keskkonnale ning alternatiivseist variantidest valima keskkonnasõbralikuma
  • suhtlema avatult ja usaldusväärselt ametivõimude, kohalike elanike ning teiste huvigruppidega

Ettevõtte keskkonnapoliitikat hinnatakse perioodiliselt siseauditite ja juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus. Keskkonnapoliitika eesmärgid vaadatakse üle ja vajadusel täiendatakse vähemalt üks kord aastas. Keskkonnapoliitika täitmise eest vastutab ettevõttes juhatus.