Ohutuskaart Tallinna Terminal

Eraklient / Meist / Ohutuskaart Tallinna Terminal

Avalikkusele mõeldud informatsioon ohutusabinõudest ning võimalike õnnetuste ennetamisest AS-is Tallinna Terminal

1. Asukoht

AS Tallinna Terminal asub aadressil Üleoru tn 1, Maardu, Harjumaa. Täpsemalt meie asukoht on esitatud Joonisel 1.

Ohutusabinõude osas teavet andvaks vastutavaks isikuks on tehnikajuht Vadim Ozerov, ladu.tallinn@terminaloil.ee Telefoni number on (+372) 577 055 69

2. Kinnitus, et ohutusalased korraldused leiavad rakendust ja et on täidetud sellest tulenev pädeva asutuse teavitamiskohustus

Kinnitame, et oleme B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte ja meil pädevatele asutustele on esitatud kemikaaliseaduse alusel nõutud dokumendid. Ettevõttele on väljastatud kemikaaliseaduse alusel tegevusluba ohtlike ainete käitlemiseks (tegevusluba nr OKK-09-11). Ettevõtte tegevus vastab Seveso III direktiivile.

Infot viimase kohapeal tehtud riikliku järelevalvetoimingu kuupäeva kohta on võimalik leida Päästeameti kodulehel (https://www.rescue.ee/et/ohtlikud-ettevotted) ning üksikasjalikku teavet viimase järelevalve toimingu, inspekteerimiskava ja täiendava teabe kohta on võimalik saada pädevatelt asutustelt: Päästeamet (rescue@rescue.ee, üldtelefon: 628 2000) ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (info@ttja.ee, üldtelefon: 667 2000). Samuti on võimalik küsida täiendavat teavet käitise keskkonnakaitse juhtivspetsialistilt telefonil, +372 5553 3302

Samuti on võimalik küsida täiendavat teavet AS Tallinna Terminali juhilt.

3. Tegevuse ja eesmärgi lühikirjeldus

AS Tallinna Terminal tegutseb tolli- ja aktsiisilaona. Tegevusalaks on erinevate heledate naftasaaduste vastuvõtmine, hoiustamine ja väljastamine. Kütus saabub meie juurde raudtee- või autotsisternides, seejärel pumbatakse seda üle maapealsetesse kütusemahutitesse, kus teostatakse selle hoiustamist.

Väljavedu terminalist teostatakse autotsisternidega, mille laadimine toimub terminali territooriumi keskel paikneval autolaadimisestakaadil. Erandjuhtudel teostatakse väljavedu ka raudteetranspordiga. Meie eesmärgiks on kütusefrimade kiire ja professionaalne teenindamine tagamaks ümbritseva keskonna maksimaalse ohutuse.

4. Ained, mis võivad põhjustada suurõnnetust

Meie terminalis hoiustame produkte, mis on kirjeldatud allpool. Juhul, kui produktide valikus toimuvad olulised muudatused, meie teavitame Teid.

Suurõnnetust põhjustada võivad ained

Kemikaali
nimetus
OhuklassifikatsioonOmaduste kirjeldusOhupiktogrammid
DiislikütusH226 – Flam. Liq. 3
H315 – Skin Irrit. 2
H411 – Aquatic
Chronic 2
H332 – Resp. Sens.
1
H351 – Carc. 2
H304 – Asp. Tox. 1
H373 – STOT RE 2
Tuleohtlik vedelik ja aur,
kolmanda klassi
kantserogeen, millel on
silmi ja nahka ärritav
toime, sh sisse hingamisel
kahjulik. Mürgine
veeorganismidele

Autobensiin
väävlivaba
H224 – Flam. Liq. 1
H304 – Asp. Tox. 1
H315 – Skin Irrit. 2
H336 – STOT SE 3
H340 – Muta. 1B
H350 – Carc. 1B
H361 – Repr. 2
H411 – Aquatic
Chronic 2
Eriti tuleohtlik vedelik ja aur.
Kergesti aurustuv. Aurud on õhust
raskemad ja võivad moodustada
õhuga plahvatusohtlike segusid.
Võib olla surmav allaneelamisel ja
hingamisteede sattumisel.
Põhjustab naha ärritust. Võib
põhjustada geneetilisi defekte.
Võib põhjustada vähki. Mürgine
veeorganismidele. Võib avaldada
pikaajalist kahjustavat toimet.
Lennukikütus
JET A-1 (ehk
kerosiin)
H226 – Flam. Liq. 3
H315 – Skin Irrit. 2
H336 – STOT SE 3
H304 – Asp. Tox. 1
H411 – Aquatic
Chronic 2
Tuleohtlik vedelik ja aur. Ärritab
nahka. Võib ärritada silmi. Kõrge
kontsentratsiooniga aurud on
narkootilise toimega. Võib
põhjustada iiveldust, peavalu,
pearinglust ja mürgistust.
Kopsudesse sattumine pärast
allaneelamist või
oksendamine võib põhjustada
keemilist kopsupõletikku.
Aurustub aeglaselt. Pinnase ja
pinnavee saastumise oht.

5. Üldinfo suurõnnetuse ohu laadi kohta, kaasaarvatud võimalikud mõjud inimestele ja keskkonnale

Kui vaatamata rakendatud ohutusmeetmete paljususele leiab aset õnnetus siis kõige suurema tõenäosusega vastavalt tehtud riskianalüüsile ettevõtte territooriumil võivad realiseeruda järgmised stsenaariumid:

Ohu laadÕnnetuse võimalik stsenaariumÕnnetuse võimalik mõju
Õnnetus
mahutipargis
(mahuti ja / või
kaitsevallituses)
Võimalikud õnnetused on:
leke, aine süttimine, plahvatus.
Ohtlikumaks aineks siinkohal
tuleb pidada bensiini.
Õnnetuse mõju võib nii piirduda ettevõtte
territooriumiga kui ka väljuda sellest
(eeskätt põlemisel tekkivate
põlemisgaaside leviku näol).
Õnnetus auto- või
raudtee estakaadil
Võimalikud õnnetused on:
leke, aine süttimine, plahvatus.
Ohtlikumaks aineks siinkohal
tuleb pidada bensiini.
Nendest kõige ohtlikum on raudtee
estakaadil bensiiniga raudteetsisterni
soojuskiirguse toimel tekkiva keeva
vedeliku paisuva aurupilve (BLEVE)
plahvatus, millega kaasnevad tulekahju
leviku oht, lööklaine ja lendavate
kildudega vigastamise oht.
Reostused on vähemohtlikud põhjusel, et
ettevõtte territoorium on varustatud
kogumissüsteemiga (avariivannid,
õlipüüdurid) ja absorbendiga vajalikkus
koguses.
Joonis 1. Keskmiselt ohtliku ala raadius, mis võib tekkida raudteetsisterni plahvatusel

Ohtliku ala tinglik ulatus inimestele – 507 m.
Ohtliku ala tinglik ulatus ehitistele – 222 m.

6. Informatsioon selle kohta, kuidas teostatakse asjassepuutuvate isikute hoiatamist suurõnnetusest

Elanikkonda ohualasse ei jää, kuid ümbruskonnas paiknevate asulate elanikke võib ohustada põlenguga kaasnev suits. Ohuolukorrast on võimalik teada saada, kui märgatakse põlenguga kaasnevat suitsu. – Teave õnnetusest edastatakse telefoni teel Päästeametile, Keskkonnaametile, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile, kohalikule omavalitsusele. Esimesel võimalusel edastatakse teave ettevõtte kodulehele.

Kui meie ettevõttes leiab aset suurõnnetus, siis Teie saate sellest teada kui kuulete Häiresignaali.

Üldhäire signaal:   Õnnetuse korral rakendub territooriumil häiresireen vahelduva helisignaali kestvusega 60 sek, vahe 30 sek. Antud tsüklit korratakse.

Üldhäire lõpp: Ühtlane 60 sek pikkune helisignaal, mida edastatakse üks kord.

Kontroll: Häiresireeni kontroll toimub üks kord kuus esimesel esmapäeval, keskpäeva paiku, ühekordse sireeni sisselülitusega kuni 7 sekundiks.

Testimise signaal elanikele kohustuslikke tegevusi kaasa ei too.

Reaalse ohu korral signaal kestab vähemalt kuni esimese päästemeeskonna kohalesaabumist ettevõttesse. Edaspidise informatsiooni saamiseks lülitage sisse raadiot (ERR) ja telerit (ETV) ning järgige sealt saabuvaid ohu- ja infoteavitusi.

7. Informatsioon selle kohta, kuidas peavad asjassepuutuvad isikud suurõnnetuse korral tegutsema ja käituma

Allpool esitame Teile käitumisjuhised, mille järgimine on oluline Teie ohutuse tagamiseks.
Kui Teie kuulete meie ettevõttest tuleneva häiresignaali, siis:

1. Säilitage rahu.
2. Vältige ettevõtte lähiumbrusesse sattumist (olge eemal vähemalt 800 meetrit ettevõttest).
3. Kui kuulates häiresignaali olete ettevõtte lähiümbruses (409 meetrilise raadiuse sees), viivitamatult lahkuge sellest piirkonnast.
4. Vältige lahtise tule kasutamist ohualas – kütuseaurud võivad süttida.
5. Ohualast väljumiseks veenduge, et Teiega kaasas olevad inimesed samuti lahkusid ohualast.
6. Kuulake raadiot ja telesaateid (ERR ja ETV) täiendavate juhtnööride saamiseks.
7. Järgige õnnetuse korral vastuvaidlematult kõiki päästeasutuse poolt antavaid juhiseid.
8. 8. Helistage Päästeala infotelefonil 1247, kui vajate päästealast lisainfot või nõu, sest taolise info järelepärimiseks Häirekeskusesse helistades ummistate eriteenistuste telefoniliine. Päästeala infotelefon 1247 töötab üleriigiliselt ja ööpäevaringselt ning helistada saab nii mobiililt kui ka lauatelefonilt. Soovi korral saab helistada ka pikal numbril 660 1524. Kõne hind päästeala infotelefonile helistades on vastavalt teenuse operaatori hinnakirjale.

8. Kinnitus, et käitaja on võtnud kasutusele ettenähtud abinõud kohapeal, kaasa arvatud koostöö hädaabiteenistustega, et olla suurõnnetuse toimumisel võimalikult hästi varustatud ja hoida selle mõjud nii madalad kui võimalik.

Olles suurõnnetuse ohuga ettevõte, kinnitame, et oleme võtnud kasutusele kaitsemeetmete kompleksi tagamaks võimaliku õnnetuse korral kiiret ja toimivat reageerimist.


Ohutuse tagamiseks teeme koostööd Päästeameti, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve ametiga ning jälgime Kemikaaliseaduse nõudeid.


Meie tegevuse üle teostavad järelevalvet ka teised pädevad asutused.


Tootmistegevuses kasutatavaid seadmeid kontrollivad selleks pädevad isikud.


Personali iga aasta õpetatakse käitumiseks hädaolukordades.


Bensiini hoiustamiseks ettenähtud mahutid on varustatud sisemiste ujuvkatustega, ülejäänud mahutid on varustatud üle- ja alarõhuklappidega. Need seadmed vähendavad naftaproduktide aurustumist atmosfääri võrreldes tavamahutitega kuni 95%.

Mahutid on piiratud kaitsevallitusega, mille mahutavus on 10% suurem suurimas mahutis olevast naftasaaduste mahust.


Laadimisestakaadid omavad kogumissüstemi, mis vähendab kütuse sattumise ohtu pinnasesse.


Mahutipargi territooriumilt ja laadimisestakaadidelt kogutav vihmavesi läbib õlipüüduri.


Võimaliku tulekahju kustutamiseks meie ettevõttes on kasutusel esmased tulekustutusvahendid ja statsionaarne tulekustutussüsteem.


Käesoleva dokumendi eesmärk on teavitada elanikkonda regioonis asuvatest suurõnnetuse ohuga ja ohtlikest ettevõtetest, nendes käideldavatest kemikaalidest, ohutust tagavatest meetmetest, ettevõtete üle järelevalvet tegevate ja õnnetustele reageerijate valmisolekust ja õnnetusejärgsetest tegevustest ning anda käitumisjuhised võimalikuks õnnetusjuhtumiks. Loodame, et antud informatioon ohutusabinõudest oli Teile kasulik ning veenev selles, et meie ettevõtte tegevus vastab Eestis kehtivatele nõuetele ning ei kujuta ohtu ümbruskonnale.

***

Antud teave on AS Tallinna Terminal poolt uuendatud jaanuar 2023. See on terminali kontorist paberil kättesaadav ja on avaldatud ettevõtte kodulehel jaanuar 2023. Teave vaadatakse üle ja vajadusel ajakohastatakse vähemalt üks kord kolme aasta jooksul.