Ohutuskaart Tallinna Terminal

Eraklient / Meist / Ohutuskaart Tallinna Terminal

Avalikkusele mõeldud informatsioon ohutusabinõudest ning võimalike õnnetuste ennetamisest AS-is Tallinna Terminal

1. Asukoht

AS Tallinna Terminal asub aadressil Üleoru tn 1, Maardu, Harjumaa. Täpsemalt meie asukoht on esitatud Joonisel 1.

Ohutusabinõude osas teavet andvaks vastutavaks isikuks on tehnikajuht Vadim Ozerov, ladu.tallinn@terminaloil.ee

2. Kinnitus, et ohutusalased korraldused leiavad rakendust ja et on täidetud sellest tulenev pädeva asutuse teavitamiskohustus

Kinnitame, et oleme B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte ja meil on koostatud ettevõtte teabeleht, ohutusaruanne ja hädaolukorra lahendamise plaan (HOLP) ning oleme esitanud need päästeasutusele. Teabeleht, ohutusaruanne ja riskianalüüs on esitatud ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile. Omame Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt väljastatud vastavat tegevusluba nr OKK-09-11. Ettevõtte tegevus vastab Seveso III direktiivile.

Kohapealset järelevalvet teostavad Päästeamet (www.rescue.ee) ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (www.tja.ee). Infot viimase kohapeal tehtud riikliku järelevalvetoimingu kuupäeva kohta on võimalik leida Päästeameti kodulehel https://www.rescue.ee/files/2018-11/18-11-02-soe-andmed-doomono.pdf

Üksikasjalikku teavet viimase järelevalvetoimingu kohta on võimalik saada pädevatelt asutustelt: Päästeameti Põhja päästekeskus (pohja@rescue.ee, üldtelefon: 6287500) ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (info@tja.ee, üldtelefon: 6672000).

Samuti on võimalik küsida täiendavat teavet AS Tallinna Terminali juhilt.

3. Tegevuse ja eesmärgi lühikirjeldus

AS Tallinna Terminal tegutseb tolli- ja aktsiisilaona. Tegevusalaks on erinevate heledate naftasaaduste vastuvõtmine, hoiustamine ja väljastamine. Kütus saabub meie juurde raudtee- või autotsisternides, seejärel pumbatakse seda üle maapealsetesse kütusemahutitesse, kus teostatakse selle hoiustamist. Kokku territooriumil on võimalik maksimaalselt hoiustada ca 28500 kuupmeetrit kütust. Väljavedu terminalist teostatakse autotsisternidega, mille laadimine toimub terminali territooriumi keskel paikneval autolaadimisestakaadil. Erandjuhtudel teostatakse väljavedu ka raudteetranspordiga.

Meie eesmärgiks on kütusefrimade kiire ja professionaalne teenindamine tagamaks ümbritseva keskonna maksimaalse ohutuse.

4. Ained, mis võivad põhjustada suurõnnetust

Meie terminalis hoiustame produkte, mis on kirjeldatud allpool. Juhul, kui produktide valikus toimuvad olulised muudatused, meie teavitame Teid.

Autobensiin väävlivabaeriti tuleohtlik vedelik, kergesti aurustuv, kahjulik tervisele,mürgine, keskkonnaohtlik.

Diislikütus väävlivabatuleohtlik vedelik diislikütusele iseloomuliku lõhnaga, kahjulik tervisele, mürgine, keskkonnaohtlik.

Lennukikütus JET A-1 (ehk kerosiin)kergsüttiv vedelik, kahjulik tervisele, mürgine, keskkonnaohtlik.

5. Üldinfo suurõnnetuse ohu laadi kohta, kaasaarvatud võimalikud mõjud inimestele ja keskkonnale

Kui vaatamata rakendatud ohutusmeetmete paljususele leiab aset õnnetus siis kõige suurema tõenäosusega vastavalt tehtud riskianalüüsile ettevõtte territooriumil võivad realiseeruda järgmised stsenaariumid:

  1. Kütuse väljavoolamine (reostus) raudtee- või autoestakaadil
  2. Kütuse väljavoolamine (reostus) raudtee- või autoestakaadil ja selle süttimine
  3. Intensiivse põlengualasse jääva raudteetsisterni plahvatus
  4. Intensiivse põlengualasse jääva autotsisterni plahvatus

Nendest kõige ohtlikum on raudteeestakaadil bensiiniga raudteetsisterni soojuskiirjuse toimel tekkiva keeva vedeliku paisuva aurupilve (BLEVE) plahvatus, millega kaasnevad tulekahju leviku oht, lööklaine ja lendavate kildudega vigastamise oht.

Reostused on vähemohtlikud põhjusel, et ettevõtte territoorium on varustatud kogumissüsteemiga (avariivannid, õlipüüdurid) ja absorbendiga vajalikuses koguses.

Enamiku võimalikke õnnetuste korral tekkiv ohuala ei ulatu väljapoole ettevõtte territooriumit. Juhul, kui tegimist on raudteetsisterni plahvatusega, siis keskmiselt ohtliku ohuala piir moodustab kuni 409 meetrit. Ala piirid on esitatud joonisel 1.

Joonis 1. Keskmiselt ohtliku ala raadius, mis võib tekkida raudteetsisterni plahvatusel

6. Informatsioon selle kohta, kuidas teostatakse asjassepuutuvate isikute hoiatamist suurõnnetusest

Kui meie ettevõttes leiab aset suurõnnetus, siis Teie saate sellest teada kui kuulete Häiresignaali.

Üldhäire signaal:   Õnnetuse korral rakendub territooriumil häiresireen vahelduva helisignaali kestvusega 60 sek, vahe 30 sek. Antud tsüklit korratakse.

Üldhäire lõpp: Ühtlane 60 sek pikkune helisignaal, mida edastatakse üks kord.

Kontroll: Häiresireeni kontroll toimub üks kord kuus esimesel esmapäeval, keskpäeva paiku, ühekordse sireeni sisselülitusega kuni 7 sekundiks.

Testimise signaal elanikele kohustuslikke tegevusi kaasa ei too.

Reaalse ohu korral signaal kestab vähemalt kuni esimese päästemeeskonna kohalesaabumist ettevõttesse. Edaspidise informatsiooni saamiseks lülitage sisse raadiot (ERR) ja telerit (ETV) ning järgige sealt saabuvaid ohu- ja infoteavitusi.

7. Informatsioon selle kohta, kuidas peavad asjassepuutuvad isikud suurõnnetuse korral tegutsema ja käituma

Allpool esitame Teile käitumisjuhised, mille järgimine on oluline Teie ohutuse tagamiseks.

Kui Teie kuulete meie ettevõttest tuleneva häiresignaali, siis:

1. Säilitage rahu.
2. Vältige ettevõtte lähiumbrusesse sattumist (olge eemal vähemalt 800 meetrit ettevõttest).
3. Kui kuulates häiresignaali olete ettevõtte lähiümbruses (409 meetrilise raadiuse sees), viivitamatult lahkuge sellest piirkonnast.
4. Vältige lahtise tule kasutamist ohualas – kütuseaurud võivad süttida.
5. Ohualast väljumiseks veenduge, et Teiega kaasas olevad inimesed samuti lahkusid ohualast.
6. Kuulake raadiot ja telesaateid (ERR ja ETV) täiendavate juhtnööride saamiseks.
7. Järgige õnnetuse korral vastuvaidlematult kõiki päästeasutuse poolt antavaid juhiseid.
8. 8. Helistage Päästeala infotelefonil 1247, kui vajate päästealast lisainfot või nõu, sest taolise info järelepärimiseks Häirekeskusesse helistades ummistate eriteenistuste telefoniliine. Päästeala infotelefon 1247 töötab üleriigiliselt ja ööpäevaringselt ning helistada saab nii mobiililt kui ka lauatelefonilt. Soovi korral saab helistada ka pikal numbril 660 1524. Kõne hind päästeala infotelefonile helistades on vastavalt teenuse operaatori hinnakirjale.

8. Kinnitus, et käitaja on võtnud kasutusele ettenähtud abinõud kohapeal, kaasa arvatud koostöö hädaabiteenistustega, et olla suurõnnetuse toimumisel võimalikult hästi varustatud ja hoida selle mõjud nii madalad kui võimalik.

Olles suurõnnetuse ohuga ettevõte, kinnitame, et oleme võtnud kasutusele kaitsemeetmete kompleksi tagamaks võimaliku õnnetuse korral kiiret ja toimivat reageerimist.

Ohutuse tagamiseks teeme koostööd Päästeameti, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve ametiga ning jälgime Kemikaaliseaduse nõudeid.

Meie tegevuse üle teostavad järelevalvet ka teised pädevad asutused.

Tootmistegevuses kasutatavaid seadmeid kontrollivad selleks pädevad isikud.

Personali iga aasta õpetatakse käitumiseks hädaolukordades.

Bensiini hoiustamiseks ettenähtud mahutid on varustatud sisemiste ujuvkatustega, ülejäänud mahutid on varustatud üle- ja alarõhuklappidega. Need seadmed vähendavad naftaproduktide aurustumist atmosfääri võrreldes tavamahutitega kuni 95%.

Mahutid on piiratud kaitsevallitusega, mille mahutavus on 10% suurem suurimas mahutis olevast naftasaaduste mahust.

Laadimisestakaadid omavad kogumissüstemi, mis vähendab kütuse sattumise ohtu pinnasesse.

Mahutipargi territooriumilt ja laadimisestakaadidelt kogutav vihmavesi läbib õlipüüduri.

Võimaliku tulekahju kustutamiseks meie ettevõttes on kasutusel esmased tulekustutusvahendid ja statsionaarne tulekustutussüsteem.

Koostatud ja Päästeameti poolt kinnitatud ettevõtte Hädaolukorra lahendamise plaan (HOLP), mille järgi tegutsetakse terminali territooriumil ohuolukorras.

Päästeameti poolt on koostatud kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse plaan, mis on koostatud õnnetusest tulenevate kõigi käitisest väljaspool ilmnevate tagajärgedega toimetulemiseks, millega on võimalik tutvuda aadressil https://www.rescue.ee/files/2018-09/1538140522_p-hja-pk-kemikaale-k-itlevate-ettev-tete-v-line-elanikkonnakaitse-plaan-2018.pdf Käesoleva dokumendi eesmärk on teavitada elanikkonda regioonis asuvatest suurõnnetuse ohuga ja ohtlikest ettevõtetest, nendes käideldavatest kemikaalidest, ohutust tagavatest meetmetest, ettevõtete üle järelevalvet tegevate ja õnnetustele reageerijate valmisolekust ja õnnetusejärgsetest tegevustest ning anda käitumisjuhised võimalikuks õnnetusjuhtumiks.

Loodame, et antud informatioon ohutusabinõudest oli Teile kasulik ning veenev selles, et meie ettevõtte tegevus vastab Eestis kehtivatele nõuetele ning ei kujuta ohtu ümbruskonnale.

***

Antud teave on AS Tallinna Terminal poolt uuendatud augustis 2022. See on terminali kontorist paberil kättesaadav ja on avaldatud ettevõtte kodulehel 12.08.2022. Teave vaadatakse üle ja vajadusel ajakohastatakse vähemalt üks kord kolme aasta jooksul.